ABOUT US

Green Style Co., Ltd. หรือ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด มีวิสัยทัศน์มุ่งส่งเสริมให้บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในเรื่องของการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด จึงเป็นผู้รวบรวมและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดกระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แผ่ขยายวงกว้างออกไปและส่งผลไปสู่ระดับมหภาค

OUR PRODUCTS

เรารวบรวมและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลากหลายประเภท ทั้งในสำนักงานและชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
สินค้าของเรา มี 3 ประเภท คือ

1. Green Product สินค้าที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
2. Eco Product สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่ได้รับการรับรอง
3. Green Living Product สินค้าซึ่งตอบโจทย์การดำเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

OUR SERVICES

กรีน สไตล์ มุ่งเน้นให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบนพื้นฐานความรู้ และความเข้าใจ ดังนั้น การให้บริการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับทุกคนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเรามีบริการจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องพลังงาน การจัดการขยะ ทักษะสังคม กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมบนพื้นฐานความสนุกสนาน ซึ่งจะทำให้บุคคลรู้สึกอยากเรียนรู้และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ในที่สุด โดย กรีน สไตล์ มีหลักสูตรให้บริการ 3 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรสิ่งแวดล้อม 
2. คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)
3. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP)

NEWS

รับชมข้อมูลและสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ กิจกรรมที่ผ่านมา และติดตามกิจกรรมใหม่ๆ มาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพวกเราได้ที่นี่

Knowledge

ปรากฎกาณ์เรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจกคืออะไร?

เมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาสู่โลก รังสีความร้อนจะถูกเปลือกโลกและชั้นบรรยากาศสะท้อนกลับออกไปสู่ห้วงอวกาศบางส่วน และ ก๊าซเรือนกระจก จะทำหน้าที่ช่วยดูดซับรังสีความร้อนไว้บางส่วน ช่วยให้อากาศบนโลกอบอุ่นเหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นหากไม่มีก๊าซเหล่านี้อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกจะลดลงไปอยู่ที่ศูนย์องศาฟาเรนไฮต์

READ MORE

Environment

73114823_2642470945773389_4962225473712029696_o

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปี 2561 ในแต่ละภาคของไทย

จากข้อมูลรายงานปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 27.93 ล้านตัน หรือประมาณ 76,529 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) ร้อยละ 2.06 ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง การบริโภคที่มากขึ้น

READ MORE

Events

83162428_2804042322949583_7771089267312295936_n

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) -อบก. ได้แก่ (1) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

READ MORE