รวมพลังเครือข่าย…เราทำได้ครั้งที่ 1

“จงทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่สิ่งพิเศษ หรือ สิ่งแปลกปลอม” คำกล่าวของ ดร.ปรียาพร พรหมพิทักษ์  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 บริษัท กรีน สไตล์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Green Style) ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นกรรมการในงาน “รวมพลังสร้างเครือข่าย…เราทำได้ ครั้งที่ 1” กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรุงเทพมหานคร โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ งานนี้จึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะกับทั้ง 5 มหาวิทยาลัยแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อร่วมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่ของทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *