แลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร (กลุ่มมหาวิทยาลัย) โครงการเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว กิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเสีย น้ำท่วม มลพิษทางอากาศและเสียง ปัญหาภาวะโลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นต้น ทีมงาน กรีน สไตล์ ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้เสวนาในหัวข้อ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว”ภายใต้กิจกรรมรวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *