โครงการสำนักงานสีเขียว กฟภ. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2560 มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมาถึงรอบเหรียญทอง ในระดับประเทศ โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทีมผู้ตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อดูผลการดำเนินโครงการ พบว่าสำนักงานแห่งนี้มีจุดแข็งในเรื่อง 5 ส และความปลอดภัยในการทำงาน มีการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม และพนักงานของ PEA มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างจริงจัง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการทำงานอย่างเห็นได้ชัด มีความพยายามลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ลดการปล่อยของเสียและก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมภายในสำนักงานได้อย่างเห็นผล รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ข้อเสนอแนะจากการประเมินในรอบแรกเป็นข้อมูล


นับว่าสำนักงานทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว เป็นผู้นำร่องการดำเนินงานในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบให้สำนักงานแห่งอื่นที่เห็นความสำคัญของการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำโครงการนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการทำโครงการสำนักงานสีเขียว ก็คือสำนักงานที่นำโครงการไปใช้อย่างจริงจังนั่นเอง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *