การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ในแผนระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

กรมควบคุมมลพิษ ได้ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ หรือ Green Procurement ในปัจจุบันอยู่ในแผนระยะที่ 3 ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณ/มูลค่าของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำกับของภาครัฐ และองค์กรมหาชน และจะขยายผลไปยังภาคเอกชนและประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิต และการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น เพื่อขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในอนาคต


ดูรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมที่ได้ที่ Gp.pcd.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *