งานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นอย่างยั่งยืน Strong Sustainability – SDGs

งานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นอย่างยั่งยืน (Sustainable Events) สร้างสมดุลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ เศรษฐกิจ

การจัดการประชุมและอีเว้นท์อย่างยั่งยืนไม่เพียงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ให้กับทั้งสังคม และ เศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วย โดยสามารถแยกรายละเอียดในแต่ละด้านถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การขนส่งและการใช้พาหนะมลพิษต่ำ การลดขยะของเสีย การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้น้ำและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การยกเว้นการใช้สารและวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มีแผนงานเป้าหมายในการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การว่าจ้างและใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างยุติธรรม รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี การเคารพสิทธิส่วนบุคคลตามมาตรฐานสิทธิแรงงานระหว่างประเทศ การไม่กีดกันชนกลุ่มน้อย การเคารพในความแตกต่าง การสนใจต่อโอกาสความเท่าเทียม การใส่ใจในความละเอียดอ่อนของกลุ่มศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการผลิตสินค้าถูกต้องตามหลักจริยธรรม และเป็นไปตามข้อตกลงการค้าที่ยุติธรรม การจัดหาสินค้าและบริการจากภาคท้องถิ่น และการจ้างแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ เช่น การประหยัดงบประมาณโดยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน การหลีกเลี่ยงการทุจริตต่อหน้าที่ การจัดซื้อที่โปร่งใสและสมเหตุผล คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมนวัตกรรม การสร้างงาน การสร้างกำไร การทำบัญชีตามความเป็นจริง การเติบโตแบบยั่งยืน เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *