3 หน่วยงานต้นแบบ ใส่ใจลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการรับรองการจัดอีเว้นท์แบบไร้คาร์บอน

3 หน่วยงาน ซึ่งทาง กรีน สไตล์ ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดประชุม และอีเว้นท์แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ ไร้คาร์บอน ได้รับการรับรองและผ่านการประเมิน Carbon Neutral Event จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ในการประชุมของคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นี้ ซึ่งเป็นการรับรองให้ทั้ง 3 หน่วยงาน ดังนี้

(1). สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในการจัดงาน mai Forum 2018 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 (2). ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดงาน SET Social Impact Day 2018 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 (3) บริษัท RB – SSL Manufacturing (Thailand) Ltd. ซึ่งได้จัดงาน Monthly Safety Patrol ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงาน ถือเป็นแบบอย่างและต้นแบบที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ตอบรับต่อนโยบายของประเทศไทยและของนานาชาติและโลกใบนี้ ในการมุ่งเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)ของ สหประชาชาติในข้อที่ 13 Climate Actionอย่างชัดเจน ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานจะได้รับใบประกาศอย่างเป็นทางการ จาก ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 19 กันยายน 2561 นี้

กรีน สไตล์ จะมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหน่วยงานและองค์กรของท่านลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *