C asean Sustainable Development Forum & Transforming Asia Pacific : Innovative Solutions, Circular Economy and Low Carbon Lifestyles

อีกครั้งที่ กรีน สไตล์ ภาคภูมิใจในการเป็นที่ปรึกษาด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ลูกค้าได้รับการรับรอง ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์จากการจัดงานอีเว้นท์ CarbonNeutralEvent ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดในระดับ International ให้กับ UNEP (United Nation Environment Program) จัดโดย C asean ในงานประชุม C asean Sustainable Development Forum & Transforming Asia Pacific : Innovative Solutions, Circular Economy and Low Carbon Lifestyles ซึ่งจัดขึ้นที่ CW Tower ชั้น 10 ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 กันยายน 2561

ในงานดังกล่าว ถือเป็นแบบอย่างการจัดงานแบบ Sustainable Event ซึ่งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบหลัก 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ โดย

1.ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการลดผลกระทบทางด้าน Climate change ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญให้เกิดการจัดงานอีเว้นในรูปแบบ Carbon Neutral Event ซึ่งภายในงานอีเว้นท์ จะมีการวางแผนการจัดการเพื่อลดการเกิดของเสียภายในงาน การใช้หลัก 3R (Recycle, Reuse, Reduce) เข้ามาจัดการด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในงานไม่มีพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และมีน้ำให้ทุกคนเติมได้ รวมถึงยังมีของที่ระลึกเป็นหลอดไม้ไผ่ใส่ในถุงผ้าขาวม้าคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ต่างชาติเห็น และเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนที่มาได้ปรับพฤติกรรมตนเองเพื่อลดหลอดพลาสติกโดยมีหลอดไม้ไผ่แจกให้กลับไปใช้อีกด้วย

2.ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการจัดงานอีเว้นท์ในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์อย่างสูงสุด โดยเน้นให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมในทุกภาคส่วนและสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องการเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิแรงงานระหว่างประเทศ การให้โอกาสที่เสมอภาคต่อกลุ่มวัฒนธรรมหรือศาสนา สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงการจัดการจัดจ้างที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน ซึ่งเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้มาร้องเพลงในระหว่างรับประทานอาหาร รวมถึงอาหารที่เหมาะกับทุกศาสนา ทั้ง อิสลาม และมังสวิรัติ และคำนึงถึงความสะอาด และสุขภาพจากอาหาร Organic เป็นต้น

3.ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและสมเหตุสมผล สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่อย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *