บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้รับการรับรองเป็น Social Enterprise หรือ กิจการเพื่อสังคม อย่างเป็นทางการ

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้รับการรับรองเป็น Social Enterprise หรือ กิจการเพื่อสังคม อย่างเป็นทางการแล้ว จากการประชุมของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะกรรมการ และนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติกิจการที่ยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมของสถานประกอบการ จำนวน ๑๔ กิจการ ซึ่ง บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็น 1 ในกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

และเพื่อให้การดำเนินงานกิจการเพื่อสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชน ชุมชน สังคม ได้ประโยชน์ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและภาคส่วนอื่นในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ต่อไป

Green Style Co., Ltd. was official certified to be the Social Enterprise of Thailand.

On 26th of October 2018, there was meeting of the committee of Thailand Social Enterprise at 3/2018 by Ministry of Social Development and Human Security. In meeting the General Chatchai Sarikulya the Deputy Prime Minister is the President and Mr. Apichart Apichartbutr the Deputy Permanent Secretary of Ministry of Social Development and Human Security is the committee and Mrs. Napa Setthakorn the Director General of Department of Social Development and Welfare is the secretary and committee participate in the meeting for consideration of 14 Social Enterprises. And Green Style Co., Ltd. was official certified to be the Social Enterprise in Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *