ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปี 2561 ในแต่ละภาคของไทย

จากข้อมูลรายงานปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 27.93 ล้านตัน หรือประมาณ 76,529 ตันต่อวัน

ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) ร้อยละ 2.06 ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง การบริโภคที่มากขึ้น และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมเมืองมากขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งพบว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลปริมาณขยะจะเห็นว่าภาคกลางมีปริมาณการสร้างขยะสูงที่สุดในประเทศไทย แต่หากพิจารณาลงไปถึงรายจังหวัดจะพบว่าในภาคกลางเฉพาะแค่กรุงเทพฯ ก็มีปริมาณการสร้างขยะมากถึง 4.83 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.26 ของปริมาณขยะทั้งหมดของภาคกลาง แล้วคุณล่ะบ้านอยู่ที่ไหน มาช่วยกันลดขยะกันกันดีกว่า เพราะพลังเล็ก ๆ ของเราเมื่อรวมกันเป็นจำนวนมาก ๆ ก็สามารถเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ เพราะอย่าลืมว่าขยะเหล่านี้ก็มาจากขยะในมือของแต่ละคนเช่นกัน

อ้างอิง

รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *