ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจาก TGO

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)-อบก.

ได้แก่ (1) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทั้ง 2 หน่วยงานนี้ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Neutral Event (การจัดงาน event แบบไร้คาร์บอน หรือแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์) ซึ่งได้รับการรับรองและผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ในการประชุมของคณะทำงานฯ ในวันนี้ (วันที่ 17 มกราคม 2563) ซึ่งมีการรับรองภายใต้การเป็นที่ปรึกษาของ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้

(1) งาน International Air Rail Transport Summit 2019 (บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))

(2) งานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2019 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานนี้ ถือเป็นหน่วยงานต้นแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ตอบรับต่อนโยบายของประเทศไทย นานาชาติ และโลกใบนี้ ในการมุ่งเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติในข้อที่ 13 Climate Action อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *