การอบรมเรื่องหลักในการดำเนินงานการจัดการขยะแบบครบวงจร อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์

ในปัจจุบันปัญหาเรื่องของขยะ ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปริมาณขยะของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 28.71 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3)

การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อทราบถึงสาเหตุ ที่มาของปัญหา เพื่อหาทางแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติที่เห็นผลจริง และสามารถนำไปสู่การมีจิตสำนึก การสร้างความตระหนักที่เป็นรูปธรรมได้

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอขอบพระคุณทางทีมงาน อาคาร เอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาของขยะ และหวังว่าหวังว่า ความรู้ความเข้าใจที่ได้ร่วมแบ่งปันในการอบรมเรื่องหลักในการดำเนินงานการจัดการขยะแบบครบวงจรในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านไม่มากก็น้อย

…..เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกของเรา…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *