การอบรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) โดยวิทยากรจากบริษัท กรีน สไตล์ จำกัด (เมื่อวันที่ 1 และ 3 กันยายน ที่ผ่านมา)

โดย บริษัท LPN มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกองค์กรซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าและส่งผลดีต่อประเทศไทย ดังนั้นบริษัท LPN จึงจัดการอบรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้านการลดผลกระทบที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับโลกลงได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *