กลยุทธ์การเดินทางสู่ Net Zero

กระแสการเรียกร้องให้มีการดำเนินการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ “Climate Action” ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้กำลังสร้างแรงกดดันให้แก่บริษัทต่างๆ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและมีการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ “Net Zero” อย่างจริงจัง

ทั้งนี้ นักลงทุนได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรในการจัดการผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะทางการเงินขององค์กร และเป็นที่แน่ชัดว่าผู้นำองค์กรต่างๆ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risks) ที่อาจกลายเป็นความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ขององค์กร และรวมถึงถ้าองค์กรที่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองลงได้ จะมีโอกาสเกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอีกด้วย

ดังนั้น นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 เป็นต้นมา จึงเกิดการให้คำมั่นสัญญาในการเป็น Net Zero ของประเทศ เมือง องค์กร หรือบริษัทจำนวนมาก และเพื่อให้ Climate Action นี้มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และสามารถพิสูจน์ผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยสถาบันพลังงานโลก KPMG (The KPMG Global Energy Institute: GEI) ได้เผยแพร่กลยุทธ์การเดินทางสู่ NetZero ออกมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย

1. Decarbonize with strategic foresight ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งไปข้างหน้า โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานหลักๆ เช่น กำหนดให้การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ของธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์การรายงานผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อเพิ่มบทบาทด้านการเงินเพื่อการบริหารจัดการ Climate และมีการนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ชัดเจน

2. Operationalize sustainable behavior ดำเนินงานอย่างยั่งยืน ขั้นตอนนี้เริ่มต้นจากการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือที่เรียกว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากนั้นจึงมีการริเริ่มดำเนินการต่างๆ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน การเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียว การเข้าร่วมตลาดคาร์บอน และการใช้กลไกราคาคาร์บอนทั้งในการวางแผนระยะยาวและการดำเนินงานประจำวัน เป็นต้น

3. Gain regulatory agility ดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างแข็งขัน โดยองค์กรต้องทำตามกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนด และต้องมีความรอบคอบตื่นตัวอยู่เสมอ ในการติดตามกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะเป็นความเสี่ยงขององค์กร หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างผลกระทบต่อองค์กรได้

4. Establish coalitions and partnerships เร่งสร้างภาคีเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันองค์กรชั้นนำระดับโลกหลายองค์กรได้สร้างภาคีความร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรม หรือกับกลุ่ม NGOs และซัพพลายเออร์ทั้งห่วงโซ่ เพื่อร่วมมือกันในการดำเนินงาน การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

5. Digitize data and processes to build trust and prove results สร้างความเชื่อมั่นและผลการดำเนินงานที่ประจักษ์ชัด ขั้นตอนนี้มีความสำคัญยิ่ง โดยเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก และมีการรายงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่มีความโปร่งใส ถูกต้อง ชัดเจน เป็นข้อมูลที่ผ่านการ Verify แล้ว ซึ่งจะเป็นการติดตามและแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

Reference

Hayes, M. (2021). The Decarbonization Journey: Five Pillars to Achieving Net Zero. Retrieved July 09, 2021

TGO. (2021). The Decarbonization Journey: Five Pillars to Achieving Net Zero. Carbon Monthly. JUNE 2021 / ISSUE 150.

Credit Photo by: BBVA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *