บริการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมให้ดำเนินชีวิตและทำงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สำนักงานสีเขียว พร้อมบริการคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และบริการ (CFP/CFS) และการจัดงานไร้คาร์บอน (Carbon Neutral Event) รวมไปถึงให้คำปรึกษาในการจัดการขยะแบบครบวงจร

เปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตร เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น