Knowledge

Thailand V-ETS คืออะไร

30 Sep 2021

ระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS) เป็นหนึ่งในมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาขึ้นด้วยการใช้กลไกตลาดขับเคลื่อนให้เกิดแรงจูงใจในการลดก๊าซเรือนกระจก

READ MORE

สัดส่วนการใช้พลังงานของอาคารสำนักงาน

30 Sep 2021

จากข้อมูลการสำรวจพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาคารสำนักงานและอาคารขนาดใหญ่ทั่วประเทศรวม 1,700 แห่ง มีมูลค่าการใช้พลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าสูงถึงปีละ 53,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8% ของการใช้พลังงานทั้งหมด โดยแบ่งเป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ 600 แห่ง ใช้พลังงานปีละ 21,300 ล้านบาท และอาคารสำนักงานเฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพฯ 350 แห่ง ใช้พลังงานมากถึงปีละ 9,500

READ MORE

FOOD’S CARBON FOOPRINT

28 Sep 2021

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของอาหาร คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป การขนส่ง การจัดเก็บ การปรุงอาหาร และรวมถึงการกำจัดของเสีย ซึ่งการเลือกชนิดอาหารของคุณมีผลอย่างมากต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากสายการผลิตอาหารนั้น และยังเกี่ยวข้องกับการลดมลภาวะ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

READ MORE
1 2 3 8

Event

การอบรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)

28 Sep 2021

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) โดยวิทยากรจากบริษัท กรีน สไตล์ จำกัด (เมื่อวันที่ 1 และ 3 กันยายน ที่ผ่านมา)

READ MORE

การอบรมเรื่องหลักในการดำเนินงานการจัดการขยะแบบครบวงจร อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์

5 Nov 2020

ในปัจจุบันปัญหาเรื่องของขยะ ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปริมาณขยะของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 28.71 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3)

READ MORE

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจาก TGO

15 Oct 2020

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)-อบก.

READ MORE
1 2 3 15

Environment

มาทำความรู้จัก CBAM และการเตรียมความพร้อมของไทย

11 Oct 2021

CBAM หรือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป ซึ่ง 5 กลุ่มสินค้าแรกที่ถูกพิจารณาตามระเบียบของ CBAM โดยแต่ละกลุ่มสินค้าจะมีข้อกำหนดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และวิธีการเรียกเก็บค่าคาร์บอน ได้แก่ (1) บริการไฟฟ้า (2) ซีเมนต์ (3) ปุ๋ย (4) เหล็กและเหล็กกล้า (5) อะลูมิเนียม

READ MORE

McDonald ต้องการบรรลุการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลกภายในปี 2050

8 Oct 2021

บริษัท McDonald’s กล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยมลพิษในร้านอาหาร สำนักงาน และห่วงโซ่อุปทาน ตามที่ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทในวันที่ 4 ต.ค.2564 ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายออกมาในปีหน้า โดยบริษัท McDonald’s ทำงานร่วมกับโครงการ Science Based Targets Initiative (SBTi) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการกำหนดเป้าหมายการปล่อยมลพิษ

READ MORE

ประสิทธิภาพการดูดซับ CO2 ของระบบนิเวศป่าไม้ทั่วโลกกำลังลดลง

29 Sep 2021

GlobalWarming ส่งผลให้ 86% ของระบบนิเวศป่าไม้ทั่วโลกมีประสิทธิภาพการดูดซับ CO2 ลดลงเรื่อย ๆ

READ MORE
1 2 3 9