Knowledge

Event

ประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

29 Jul 2017

GREEN แสดงถึง วิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตที่มีความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

READ MORE

การประชุมการร่างแผนการบูรณาการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนครั้งที่ 2

29 Jul 2017

เนื่องด้วย “เมือง” คือสถานที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เต็มไปด้วยตึกสูง ชุมชนแออัด มีการใช้พลังงานและทรัพยากรสูงมาก และสิ่งที่มักจะตามมาก็คือ “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” ซึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองอยู่เสมอ เช่น มลพิษทางน้ำและอากาศ มลพิษทางเสียง สุขภาวะ ภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงพื้นที่สีเขียวที่มีค่อนข้างน้อยไม่เหมาะสมกับปริมาณคนที่อาศัยอยู่

READ MORE

Matching Day @SET

29 Jul 2017

ทีมงาน กรีน สไตล์  (Green Style) ขอขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่เปิดโอกาสให้พวกเรา ได้ทำตามภารกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ด้วยการจัดงาน Matching Day ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

READ MORE
1 12 13 14 15

Environment