Green Style มีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งความรู้ทั่วไปด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การจัดการขยะ และการเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินด้านสำนักงานสีเขียวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ดังรายละเอียดกิจกรรมด้านล่างนี้

“SET Social Impact Gym 2018”

12 Jul 2018

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

READ MORE

MBK สร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมสู่ Green Office

22 Jun 2018

       เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ทีมงาน Green Style ขอขอบพระคุณบริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ได้ให้โอกาสเราเป็นวิทยากรในการอบรม “สร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมสู่ Green Office” ให้กับพนักงาน

READ MORE

Green Style เข้าร่วมฝึกอบรมการทวนสอบ CFO

8 Jun 2018

Green Style เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย อบก. เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมการ์เด้น 1 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

READ MORE

กรีน สไตล์ ร่วมโครงการวิจัย SIWRR

6 Jun 2018

กรีน สไตล์ ร่วมกับ SIWRR ในโครงการวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน Climate Change ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ภายใต้ทุนสนับสนุนของ APN บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้ร่วมกับสถาบัน Southern Institute of Water Resources

READ MORE

กรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

5 Jun 2018

Green Style ได้รับเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เนื่องด้วยวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลนครนนทบุรี จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ งานกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ตามโครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

READ MORE

เทศบาลตำบลฉมัน: สู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

24 Apr 2018

ในวันที่ 23-26 เมษายน 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน พื้นที่เทศบาลตำบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี

READ MORE

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด รับการประเมินจากคณะผู้ทวนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

9 Apr 2018

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด  ได้จัดทำ “นโยบายการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร”  เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และนำไปสู่การดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการทวนสอบข้อมูลจากคณะผู้ทวนสอบเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 โดยคณะผู้ทวนสอบจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ECEE)

READ MORE

บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

26 Feb 2018

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Project Planning Service Public Company Limited ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)

READ MORE

บมจ. ทีวีไดเร็ค อนุมัติทำโครงการสำนักงานสีเขียว โดยมี บจก. กรีน สไตล์ เป็นที่ปรึกษา

26 Feb 2018

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61 ทางผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมหารือและอนุมัติการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว ซึ่งมี บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา โดยโครงการสำนักงานสีเขียวนี้ ครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานใน 7 หมวด

READ MORE

Green Style ได้รับประกาศเกียรติคุณกรรมการตรวจประเมิน Green Office ระดับประเทศ ปี 2560

18 Feb 2018

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ และมอบประกาศเกียรติคุณกรรมการตรวจประเมิน Green Office ระดับประเทศ ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

READ MORE
1 2 3 4 5