หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก และ คาร์บอนฟุตพริ้นท์

กรีน สไตล์ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ บุคคลต้องมีความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทราบถึงแนวทางที่ตนเองจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น เราจึงมีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก และ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยกระบวนการอบรมนั้น ทาง กรีน สไตล์ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมทุกคน บนพื้นฐานของความสนุก เพราะเมื่อเกิดความสนุกจะทำให้บุคคลอยากเรียนรู้ และให้ผู้เข้าร่วมสามารถได้แนวทางหรือ ทราบเบื้องต้นถึงวิธีที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการปรับพฤติกรรมตนเองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย ติดต่อเราได้ที่ Contact Us