“คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” คืออะไร

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” คือ ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emissions and removals) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดาเนินงานขององค์กร วัดรวมอยู่ในรูปของตัน (กิโลกรัม) ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เรามีบริการเป็นที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ Corporate Carbon Footprint : CCF) ซึ่งจะทำให้องค์กรทราบถึงปริการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนำไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสิ่งที่จะได้รับจากการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรมีดังนี้

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำให้องค์กรได้รับการรับรองระดับประเทศจาก องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และทราบว่า ปัจจุบันองค์กรปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์อยู่เท่าไหร่ ซึ่งสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กร
2. นำไปสู่การจัดการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ถูกจุด เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม
3. สามารถนำไปสู่การชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) และ การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ได้
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และสามารถนำรายงานผลด้านความยั่งยืนขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
5.เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก
6.มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จากการประชุมภาคีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 ที่กรุงปารีส

(ข้อมูลอ้างอิงจาก หนังสือแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3, ตุลาคม 2559)

รายละเอียดเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย ติดต่อเราได้ที่ Contact Us