การจัดงานอีเว้นท์ การประชุม การจัดสัมมนา สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน โดยส่งเสริมให้มีการจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยมาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดงานอีเว้นท์นั้น เพื่อทำให้ก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลงบางส่วน เรียกว่า Carbon Offset หรือทำให้ก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลงเท่ากับศูนย์ เรียกว่า Carbon Neutral โดยในปัจจุบันองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สนับสนุนให้การจัดงานอีเว้นท์และการจัดการประชุมต่างๆ ทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนในรูปแบบ Carbon Neutral ซึ่งจะทำให้งานอีเว้นท์นั้นมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลงเท่ากับศูนย์ อีกทั้งผู้จัดงานอีเว้นท์ยังจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก อบก. อีกด้วย แต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ทวนสอบและมีขั้นตอนการขอการรับรองจาก อบก.

 

แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีทางเลือกในการจัดงานอีเว้นท์แบบลดโลกร้อนในรูปแบบของ Eco-Event ซึ่งแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่มีผู้ทวนสอบและการขอการรับรองจาก อบก. แต่ก็อาจมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยหากผู้จัดงานอีเว้นท์มีการจ้างที่ปรึกษาโครงการ โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จับมือกับกลุ่มธุรกิจและกลุ่มภาคีพันธมิตรจัดทำโครงการ Care the bear “Change the Climate Change” by Eco-Event ซึ่งการจัดอีเว้นท์ในรูปแบบ Eco-Event จะเน้นวัดผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม 6 ด้าน ได้แก่ 1.การเดินทางโดยรถสาธารณะ 2.ลดการใช้กระดาษและพลาสติก 3.งดการใช้โฟม 4.ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า 5.ส่งเสริมการ Recycle/ Reuse อุปกรณ์ตกแต่ง และ 6.การตักอาหารแต่พอดีเพื่อลดขยะเศษอาหาร

 

ซึ่งความแตกต่างระหว่างการจัดอีเว้นท์แบบ Carbon Neutral กับ Eco-Event นอกจากเรื่องผู้ทวนสอบและการขอการรับรองจาก อบก. แล้ว คือรูปแแบบการวัดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยการจัดอีเว้นท์แบบ Carbon Neutral จะวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดในงานอีเว้นท์และทำการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยให้เป็นศูนย์ แต่การจัดอีเว้นท์แบบ Eco-Event จะให้ความสำคัญกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สามารถลดได้จากกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ในงานอีเว้นท์นั้น ซึ่งสามารถทำได้ทันที่โดยไม่ต้องรอซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชย ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย

 

Cr.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โครงการ Care the Bear ภายใต้ SET Social Impact
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

P7010422
P7120693
IMG_25610718_112019
commart_๑๘๐๙๑๒_0152