Green Style Co., Ltd. หรือ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด มีวิสัยทัศน์มุ่งส่งเสริมให้บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในเรื่องของการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด จึงเป็นผู้รวบรวมและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดกระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แผ่ขยายวงกว้างออกไปและส่งผลไปสู่ระดับมหภาค งานด้านการบริการ การฝึกอบรม วิทยากรกระบวนการ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา งานด้านการจัดจำหน่ายสินค้า รวบรวมและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 หมวด

สินค้าที่ได้รับการรับรองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ได้รับการรับรองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าที่ส่งเสริมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้งาน (แม้ตัวผลิตภัณฑ์เองจะไม่ได้เป็น Green Product หรือ Eco Product)

Our Customers